Print
Category: מאמרים
Hits: 634

זוג נשוי עם ילדים המחליט לסיים את הקשר הזוגי, נדרש להגיע להחלטות הרות גורל הקשורות בראש ובראשונה לאופן גידול הילדים במסגרת הורות משותפת בין בני זוג גרושים. החלטות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מהליכי הגירושין המתקיימים בישראל והן מחייבות את כל אחד ואחת מהצדדים לגלות אחריות הורית אשר תאפשר להם להמשיך להיות מעורבים בגידול ילדיהם גם במקרים בהם הנישואין מגיעים לקיצם.

הורות משותפת בקרב נשים וגברים המעוניינים לסיים את קשר הנישואין ביניהם, חייבת להיעשות בהתאם לעיקרון המשפטי המוגדר כטובת הילד. עיקרון זה נועד לבחון את צרכיהם האישיים של הילדים המשותפים לבני הזוג העומדים להתגרש ולצורך כך מומלץ להיוועץ מוקדם ככל האפשר עם עורך דין גירושין המתמחה בסוגיית משמורת ילדים משותפת.

משמורת משותפת הינה הגדרה משפטית במסגרתה כל אחד מההורים הגרושים זכאי לממש את זכותו בכל הנוגע לגידול הילדים המשותפים. כיום, יותר ויותר זוגות גרושים בישראל מקיימים סוג של משומרת משותפת ביניהם, כאשר הילדים מצויים אצל כל אחד/אחת מההורים המשותפים לפרקי זמן שווים.

כיצד לבחור עו"ד גירושין לנושא הורות משותפת?

ההורות המשותפת מהווה כיום, לנוכח העלייה המתמדת במספר מקרי הגירושין בישראל, מעין סוג חדש של הורות במסגרתה כל אחד ואחת מהורי הילדים ממשיכים להיות מעורבים בכל החלטה הקשורה לגידול ילדיהם גם לאחר סיום קשרי הנישואין ביניהם. הורות מסוג זה מותאמת לזוגות גרושים היכולים לנהל דיאלוג פורה וענייני בכל הנוגע לגידול ילדיהם ולכאלו היכולים מבחינה כלכלית להקים שני בתים נפרדים לטובת ילדיהם ולהעניק לילדיהם את כל צרכיהם.

בחירת עו"ד גירושין המתמחה בנושא ההורות המשותפת חייבת להתבצע בהתאם למספר קריטריונים מקדימים כגון: וותק וניסיון מקצועי בתחום, היקף תיקי הגירושין בהם הוא טיפל במסגרת קיומם של הסכמים להורות משותפת בין בני הזוג הגרושים וכמובן מידת הזמינות העומדת לרשות העורך הדין בכל הנוגע לטיפול מהיר, מקצועי ויסודי בעניינכם.

במקרים מסוימים, בני הזוג הגרושים בוחרים באופן נפרד עורך דין גירושין אשר ילווה אותם לאורך כל הליך הגירושין וניהול הערכאות המשפטיות כנגד בן/בת הזוג במידת הצורך. ברוב המקרים, זוגות גרושים המעוניינים לקיים סוג של הורות משותפת לאחר פירוק חיי הנישואין, בוחרים לקיים הסכם גירושין במסגרתו מוגדרים גם היבטי ההורות המשותפת ביניהם לאחר הגירושין. הסכם זה מנוסח ונערך על ידי עורך דין משותף לצדדים ו/או באמצעות הידברות משפטית המתקיימת בין בני הזוג על ידי כל עורכי הדין המייצגים כל אחד ואחת מהם בנפרד.

כך או אחרת, אנו ממליצים לכם להיוועץ באופן אישי עם עורך דין לענייני משפחה המתמחה בניהול הליכי גירושין וזאת על מנת לבחון את כל ההיבטים המשפטיים הקשורים לפירוק חיי הנישואין והבחירה המשותפת בקיומה של הורות משותפת גם לאחר סיומו של הליך הגירושין.