Print
Category: נוטריון
Hits: 3416

מהו יפוי הכח הנוטריוני במקרקעין ?

מאת: משה אלפסי,עו"ד נוטריון,מוסמך במשפטים ומחבר הספרים זכות הקיזוז וערכאת הערעור

  יפוי כוח פירושו מתן הרשאה לשלוח לעשות בשמו במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. הדגש הינו על צד שלישי, כאשר הבסיס המשפטי החוקי לעשיית יפוי הכח הינו חוק השליחות וחוק הנוטריונים.

 יפוי כח יכול להיות כללי ויכול להיות יפוי כח בלתי חוזר כאשר ייחודו של יפויי כוח כמסמך מחייב הוא שיפוי הכח מאפשר לאדם להסמיך אדם אחר לפעול בשמו ובמקומו.

תנאי הכרחי לתקפותו של יפוי כוח הינו אימות חתימה של מייפה הכוח. כאשר יפוי כוח ניתן לעורך דין אחד או יותר, יש לבצע אימות חתימה על ידי אחד מעורכי הדין המופיעים כמיופי כוח. אם מיופה הכוח אינו עורך דין, כגון במקרים בהם ניתן יפוי כוח כללי לקרוב משפחה, יפוי כוח בלתי חוזר לבנק למשכנתאות וכיוב', יש לבצע אימות חתימה על ידי נוטריון.

 חלק מהשירות אשר משרדנו מעניק ללקוחותינו הוא ביצוע אימות חתימה ע"י נוטריון מהיום להיום במהירות וביעילות ואפשרי גם כי הנוטריון יגיע עד למקום מושבו של הלקוח בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק. לפרטים נוספים,הכוונה וייעוץ אנא צור קשר עם משרדנ הנוטריון משה אלפסי ושות' 03-7266666

 ההיזקקות ליפוי כוח נוטריוני יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מקרים בולטים, ביניהם:
א. רוכשי דירות אשר נוטלים משכנתא מבנק מחויבים להמציא לבנק יפוי כוח

     נוטריוני אשר מסמיך את הבנק ואת באי כח הבנק לפעול בשמם לצורך ביצוע

     פעולות הקשורות במשכנתא, כמו: רישומי משכנתא, רישומי הערות אזהרה וכו'.
ב. אדם אשר מייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו לצורך ביצוע עסקה

     במקרקעין.
ג. אדם אשר נוסע לחו"ל לתקופה ארוכה ומסמיך אדם אחר (קרוב משפחה/חבר)

     לפעול בשמו לצורך ביצוע פעולות משפטיות.

ד. צדדים לעיסקת מקרקעין אשר מעוניינים להבטיח את קיום העיסקה מייפים את

     כוחו של באי כוחם ביפוי

    כח נוטריוני ובלתי חוזר בו מיופה הכח רשאי לפעול בהתאם להוראות יפוי הכח   

    להעביר את הבעלות בדירה ע"ש הקונה.

ייפוי כוח נוטריוני הוא למעשה ייפוי כוח רגיל לכל דבר ועניין, אשר נערך על ידי נוטריון או שהחתימות עליו אומתו על ידי נוטריון, כפי שמפורט בסעיף 20 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 (להלן: "חוק הנוטריונים"), כדלקמן:

"ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה."

קיימים מקרים בהם מוכר דירה נמצא בחו"ל ועליו להעניק יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לעורך דינו, במקרה כזה, נקבע בסעיף 50א לחוק הנוטריונים כי נציגים דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישראל בחו"ל מוסמכים להשתמש בחוץ-לארץ בסמכויות נוטריון, ודין פעולה שנעשתה בידי נציג כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון.רשימת הנציגים המוסמכים מוגדרת בסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, כדלקמן:

"'נציג דיפלומטי' - שגריר, ציר, ממונה על שגרירות או צירות, יועץ של שגרירות או צירות, מזכיר ראשון, מזכיר שני או מזכיר שלישי של שגרירות או צירות, המשמשים בתפקידם במדינת חוץ;

  'נציג קונסולרי' - קונסול כללי, קונסול, סגן קונסול, קונסול כללי בפועל או     

   סוכן קונסולרי, המשמשים בתפקידם במקום שמחוץ לישראל;"

על כן, אדם אשר מעוניין לבצע עסקה במקרקעין הדרושה רישום במרשם המקרקעין ואין באפשרותו להיפגש עם עורך דינו בישראל (לדוגמא: הוא מתגורר בחו"ל) ולחתום על ייפוי הכוח בפניו על מנת שעורך הדין יאמת את חתימתו, יוכל להסמיך עו"ד לבצע את הנדרש בשמו, אך ורק באמצעות ייפוי כוח נוטריוני ו/או קונסולרי שייחתם בחו"ל.

האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ משפטי ונכתב רק בכדי לבאר את המונח "יפוי כח נוטריוני" לאחרונה נשאלנו רבות אודות הנושא ולכן מצאנו לנכון לכתוב על יפוי הכח הנוטריוני

משרדנו נמצא בדרך אבא הלל 7 רמת בית סילבר ומשרדנו ישמח ליתן מענה/יעוץ בכל נושא שהוא הקשור במקרקעין או בתחום הנוטריון.

עו"ד משה אלפסי צבר ניסיון רב בתחום המקרקעין ואישורי הנוטריון

טלפון 03-7266666 דוא"ל This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.