Print
Category: נוטריון
Hits: 1229

 

 

 

כאשר חותמים יפוי כוח נוטריוני כללי לצורך ביצוע עסקה במקרקעין יש צורך באישור נוטריון. המחוקק ביקש להגן על מייפה כוח הצד השני בעסקה גורלית כעסקת מקרקעין והחליט כי ייפוי כוח זה יחתם במעמד נוטריון. משרדנו ערוך להנפיק אישור נוטריוני לייפוי כוח עבור עסקת מקרקעין במהירות וביעילות.

 

עסקת מכר לקניית דירה או למכירת דירה היא עסקה משמעותית מאוד בעבור רוב אזרחי המדינה וכרוכה לרוב בהשקעה כספית רבה.

 

בדרך כלל בעסקאות מסוג זה יתבקש הרוכש לחתום על ייפוי כוח אשר בעזרתו יתאפשר לצד השני לבצע בשמו פעולות שונות במקרקעין. ייפוי כוח כדוגמה יכול להיות כזה המייפה את כוחו של הבנק ונציגיו יעזר הרוכש בהלוואה מהבנק, משכנתא, ולצורך הבטחת ההלוואה