Print
Category: תחומי עיסוק
Hits: 2031

ייצוג עובדים- אנחנו נעזור לך לקבל את זכויותיך

 

משרדנו מעניק שירות מלא של ייעוץ משפטי וייצוג בכל הקשור ליחסי עובד מעביד!

למשרדנו 20 שנות נסיון בתחום וזקופות לזכותנו הצלחות רבות בתחום

יחסי עובד מעביד מחייבים ייעוץ מקצועי והולם מאת משרד עורכי דין המתמחה בתחום.

אני מטפלים גם במקרים של איסור הפליה שכן, מעסיק אינו רשאי להפלות בין עובדיו, לרבות בקשר לפיטורים, הן מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, מוגבלות, השקפה, השתייכות למפלגה, או קריאה לשירות מילואים, שירות צפוי במילואים וכו'.

הידעת? חל איסור לפטר עובד רק משום שהוא אדם עם מוגבלות כמו כן אין לפטר עובד בשל כך שהוא מטפל בבן משפחה שהוא אדם עם מוגבלות.

תקופת דמי מחלה - מעסיק אינו רשאי לפטר עובד במהלך התקופה שבעדה זכאי העובד לדמי מחלה, אלא אם מתקיימים תנאים מסוימים, כגון: בנסיבות בהן ניתנה הודעת פיטורים לפני תקופת דמי המחלה.

טיפולי פוריות הפריה, היריון ולידה

חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדים, בתקופות שונות הקשורות בטיפולי פוריות, היריון, ולידה, אלא אם ניתן לפיטורים היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.

בנוסף לכך חל איסור לפטר עובד/ת בתקופת חופשת לידה וכן איסור לפטר עובדת הנעדרת מעבודתה, במהלך 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה, בשל מצב רפואי הקשור בלידה. הפיטורים בתקופות אלה אסורים, בכל מקרה, ומשרד הכלכלה והתעשייה אינו מוסמך להתיר אותם.

שירות מילואים אין לפטר עובד במהלך שירות מילואים ובמשך 30 הימים שלאחר שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.

בנוסף לכך, אין לפטר עובד בשל שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים, או שירות צפוי במילואים, לרבות בשל תדירות השירות במילואים או משכו.

עובד שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של מעסיקו

חל איסור לפטר עובד בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של אותו מעסיק, או בשל כך שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור

 

אנו נדאג לעמוד על זכויותיך, לפרטים נוספים וייעוץ מקצועי צלצל אלינו 03-7266666